Shona textbooks in stock

Title Author Publisher
Rurimi Rwaamai Book 1 new curriulum T.K Tsodzo College Press
Rurimi Rwaamai Book 1 Tr’s Book T.K Tsodzo College Press
Rurimi Rwaamai Book 2 T.K Tsodzo College Press
Rurimi Rwaamai Book 2 Tr’s Book T.K Tsodzo College Press
Rurimi Rwaamai Book 3 T.K Tsodzo College Press
Rurimi Rwaamai Book 4 T.K Tsodzo College Press
Rurimi Rwaamai Tr’s Book 3 and 4 T.K Tsodzo College Press
Zambuko: A New Secondary Shona Book 1 H.Chimhundu College Press
Zambuko: A Secondary Shona Book 1 Tr’s H.Chimhundu College Press
Zambuko: A New Secondary Shona Book 2 H.Chimhundu College Press
Zambuko: A  Secondary Shona Book 2 Tr’s  H.Chimhundu College Press
Zambuko: A New Secondary Shona Book 3 H.Chimhundu College Press
Zambuko: A New Secondary Shona  Book 4 H.Chimhundu College Press
Zambuko: A Secondary Shona Tr’s 3 and 4 H.Chimhundu College Press
Focus Study Aids A’Level Shona Revision   College Press
Mhenenguro yaBhindauko   College Press
Mhenenguro yaJekanyika   College Press
Mhenenguro yaKutonhodzwa kwaChauruka   College Press
Tsime retsumo, madimikira netuzvirevo C.J.K Ngwaru College Press
Standard Shona Dictionary Hannan College Press
Duramazwi ReChiShona Chimhundu College Press
Duramazwi Guru ReChiShona Chimhundu College Press
Jekanyika   College Press
Kutonhodzwa kwaCharuruka   College Press
Tipeiwo Dariro    College Press
Makunun’unu Maodzamwoyo   College Press
Tsika DzavaShona  Gombe College Press
Munzwa Mundove   College Press
Mubairo   College Press
Gonawapotera   College Press
Museve Usingapotse   College Press
Makaitei   College Press
Makakatanwa   College Press
Zinyekenyeke   College Press
Nhapitapi yeChishona Book 1 New Curriculum   College Press
Nhapitapi yeChishona Book 1 New Curriculum   College Press
Nhapitapi yeChishona Book 2  New Curriculum    College Press
Nhapitapi yeChishona Book 2 New Curriculum TRS   College Press
Nhapitapi yeChishona Book 3 New Curriculum   College Press
Nhapitapi yeChishona Book 3 New Curriculum trs   College Press
Gona ChiShona S.B 1 New Curriculum R H Chakamba CPS
Gona ChiShona T.B 1 New Curriculum R H Chakamba CPS
Gona ChiShona S.B 2 New Curriculum R H Chakamba CPS
Gona ChiShona T.B 2 New Curriculum WN MASOCHA CPS
Gona ChiShona S.B 3 New Curriculum WN MASOCHA CPS
Gona ChiShona T.B 3 New Curriculum Sisimayi Takawira Masocha CPS
Gona ChiShona S.B 4 Sisimayi Takawira Masocha CPS
Gona ChiShona T.B 4 R Chakamba/Rsisimayi CPS
Pafunge CPS CPS
Nziramasango T.K Tsodzo CPS
Ruvimbo   CPS
Ugo Hwamadzinza Avashona   CPS
Kodzero 1 New curriculum   ZPH
Kodzero 2 New curriculum   ZPH
Kodzero 3 New curriculum   ZPH
Kodzero 4 New curriculum   ZPH
Kodzero 1 Trs   ZPH
Kodzero 2 Trs   ZPH
Kodzero 3 Trs   ZPH
Kodzero 4 Trs   ZPH
Today Revision ChiShona   ZPH
Shoko Harivhikwi   ZPH
Kunyarara Hakusi Kutaura   ZPH
Ngano Vol 1   ZPH
Ngano Vol 2   ZPH
Ngano Vol 3   ZPH
Ngano Vol 4   ZPH
Shona Registers Vol 2   ZPH
Shona Registers Vol 3   ZPH
Shona Registers Vol 4   ZPH
Tongoona   ZPH
Akakangira nyimo murufuse   ZPH
Denhe renduri nenhorimbo   ZPH
Huturu hwemavanga   ZPH
Kudzikotsira   ZPH
Kuridza ngoma nedemo   ZPH
Kutongwa kwaDidani Kimathi   ZPH
Makudo Ndomamwe   ZPH
Masharirwe akaitwa jongwe   ZPH
Muchareva   ZPH
Ndakagara ndazviona   ZPH
Ndozviudza Aniko   ZPH
Paumire Mudiwa   ZPH
Ruchave dzerevende   ZPH
Runako munjodzi   ZPH
Tagutapadare   ZPH
Tirimunhamo   ZPH
Tsuro ngaidyiwe   ZPH
Zvairwadza vasara   ZPH
Zvinoda kutangira pasi   ZPH
Zvirimuchinokoro kunaka   ZPH
Akanhonga Vhunze Nemuromo   ZPH
Dudzira Mutauro Rechishona   Mambo Press
Dudziramutauro   Mambo Press
Ndinofa Ndaedza   Mambo Press
Ndiko Kusasana   Mambo Press
Tsumo Shumo   Mambo Press
Rurimi Inyoka   Mambo Press
Pfuma Ndeyemaoko   Mambo Press
Ngano Dzamatambidzanwa   Mambo Press
Nduri Dzenhango Dze Zimbabwe   Mambo Press
Kuda Muhondo   Mambo Press
Ndakatongwa neNyika Mbiri   Mambo Press
Nguo Dzouswa   Mambo Press
Manyambiri   Priority
Zviyera Zvamambo   Mambo Press
Gona Rechimurenga (O’ level setbook 2018-2020)   Mambo Press
Mhinduro Yeruvaranomwe   Secondary Book Press
Ongororo yeNhetembo neMabhuku Shona O Level (Nov 2017 – June 2019) Secondary Book Press
Shaurai   Priority
Bhanan’ana   Priority
Shamwari yomudzidzi    Lleemon
Mhenenguro   Lleemon
Ngatitidzedzei zvirungamutauro   Lleemon
Ongororo yedudziramutauro   Lleemon
Mhenenguro   Lleemon
Mutakunanzva weNhetembo   Booklove
Kereke Inofa   Booklove
Dare Retariro   Booklove
Mavanga Orudo   Booklove
Pfupajena   Booklove
Ngatizivei Mutauro O Level   Hwiridza
Ngatizivei Mutauro A Level   Hwiridza
Cheuka Shure   Litho Imaging
Dzinonyandura Svinga Renduri   263 Nhetembo
Hodzeko yenduri   Secondary Book Press
Gwatakwata yenhetembo    Secondary Book Press
Ngatidzidzei ChiShona – Danho Rechipiri   Secondary Book Press
Ngatidzidzei ChiShona – Danho Rechina   Secondary Book Press
Ongororo yeNhetembo neMabhuku Shona O Level   Secondary Book Press
Pane nyaya New curiculum   Priority